நெஞ்சில் நிலைத்த பாடல்கள்-3: "இறைவனிடம் கையேந்துங்கள்"

நாகூர் ஹனீஃபாவின் கணீரென்ற குரலும், எளிமையும், இனிமையும், நெஞ்சை உருக்கும் தன்மையும் கூடிய இப்பாடல் என் நெஞ்சில் நிலைத்த பாடல்களில் ஒன்று.
Advertisements